$ 21.58 రెగ్యులర్ ధర $ 35.98 అమ్మకానికి
నుండి $ 7.50 రెగ్యులర్ ధర $ 9.27 అమ్మకానికి
$ 17.00 రెగ్యులర్ ధర $ 33.98 అమ్మకానికి
$ 19.78 రెగ్యులర్ ధర $ 38.79 అమ్మకానికి
$ 11.28 రెగ్యులర్ ధర $ 12.54 అమ్మకానికి